Các giải pháp tiêu chuẩn hóa cho các hộ gia đình

Các giải pháp tiêu chuẩn hóa trong hộ gia đình của LONGi chủ yếu là mái bằng và mái dốc thông thường, phương thức hoạt động chủ yếu là tự sử dụng, tự phát và dư điện để kết nối Internet.