โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อกริดไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม และมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ รูปแบบการใช้งานจะแบ่งออกเป็น โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ราบเสียเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นที่ภูเขาที่ มักสร้างในสภาพภูมิประเทศที่สลับซับซ้อน และโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนน้ำ (แผงโซลาร์เซลล์ที่ลอยอยู่เหนือน้ำ) เป็นต้น