Các giải pháp năng lượng xanh "khử carbon" của LONGi
2021.6.8

Trong giai đoạn 2021SNEC, LONGi sẽ phát hành các giải pháp năng lượng xanh "khử carbon".

Giải pháp này dựa trên tầm ảnh hưởng mà LONGi đã thiết lập đối với các trạm điện quang điện thân thiết. Bắt đầu từ các trạm điện quang điện thân thiết, nó phù hợp với nhu cầu thị trường và cho phép quang điện được kết hợp thân thiết hơn với các cơ sở tích hợp, hydro xanh, phục hồi sinh thái và phát triển nông thôn , và phục vụ hệ thống điện mới với nền kinh tế xanh, carbon thấp và tuần hoàn. Hiện tại, năng lượng sạch LONGi đang tuân theo 5 tình huống là "Giải pháp lưu trữ tải mạng nguồn/ bổ sung đa năng lượng", "Hydro xanh quang điện", "Giải pháp khử carbon tiêu thụ năng lượng cao", "Giải pháp phục hồi sinh thái" và "Giải pháp phát triển nông thôn".

Định hướng chiến lược của các nhà cung cấp dịch vụ giải pháp năng lượng xanh được triển khai tích cực.