Giải pháp phục hồi sinh thái

Từ các dự án trạm điện sa mạc Kubuqi đến khu quản trị Goaf Linh Vũ, rồi đến khu quản trị Goaf Sơn Tây và các dự án khác, LONGi đã kết hợp các lợi thế riêng của mình và đúc kết vô số kinh nghiệm xây dựng dự án "kiểm soát sa mạc quang điện", "khôi phục mỏ+quang điện". Đối với một loạt các vấn đề sinh thái như sa mạc hóa đất, đóng cửa mỏ, đất mặn-kiềm và nước lợ, chúng tôi cung cấp các giải pháp "phục hồi sinh thái".