Giải pháp tích hợp bổ sung đa năng lượng

Lấy quang điện làm nguồn điện chính, tăng thêm hệ thống cung cấp bổ sung tích hợp nguồn điện bao gồm gió, nước, lửa và các nguồn điện khác, cung cấp các giải pháp tích hợp bổ sung cho nhiều loại nguồn năng lượng như lưu trữ nước gió, ánh sáng, lửa, lưu trữ bơm nước, cam kết cung cấp nguồn điện xanh ổn định, liên tục và đáng tin cậy hơn.