Tuân thủ hoạt động ổn định, với khách hàng, đối tác tay trong tay lâu dài
Cổ phần LONGi kiên trì phương châm kinh doanh ổn định và lành mạnh, đồng hành lâu dài cùng khách hàng và đối tác, liên tục nâng cao trình độ quản trị công ty, chuẩn hóa hệ thống kiểm soát nội bộ và cơ chế quản trị rủi ro, tuân thủ đạo đức kinh doanh, đảm bảo tính liêm chính và hiệu quả trong hoạt động của công ty, sau khi ngành công nghiệp quang điện bước vào kỷ nguyên "hòa lưới ngang giá" vẫn thực hiện được mục tiêu phát triển bền vững của công ty. LONGi luôn cho rằng tuổi thọ của doanh nghiệp phải lớn hơn vòng đời của sản phẩm, kiên trì sự phát triển bền vững ổn định, tin cậy và lâu dài. LONGi đảm bảo sự phát triển bền vững lâu dài của công ty bằng một cơ chế quản trị vững chắc và ổn định. Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật liên quan, không ngừng tối ưu hóa cơ chế quản trị công ty, nâng cao trình độ quản trị công ty. Thông qua việc xây dựng cơ chế quyết sách khoa học và hiệu quả, cơ chế giám sát cân đối hiệu quả và cơ chế khuyến khích ổn định lâu dài, thúc đẩy công ty phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững, tiếp tục phấn đấu đạt được thực tiễn tốt đẹp hơn trong quản trị công ty.
 • Hình ảnh Khác
  Cái nhìn sâu sắc chiến lược
  Hội đồng quản trị duy trì tầm nhìn chiến lược và khả năng quyết sách hàng đầu trong ngành
 • Hình ảnh Khác
  Giám sát giám sát của giám đốc
  Tiếp tục củng cố vai trò của ủy viên quản trị bên ngoài trong việc giám sát và cố vấn quyết sách
 • Hình ảnh Khác
  Hoạt động ổn định
  Kiên trì kinh doanh ổn định và lành mạnh, chuẩn hóa hệ thống kiểm soát nội bộ và cơ chế quản trị rủi ro
 • Hình ảnh Khác
  Sức khỏe tài chính
  Luôn duy trì sức khỏe tài chính ở top đầu ngành, với tỷ suất nợ trên tài sản hàng năm vào khoảng 50%
Tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức kinh doanh trung thực và đáng tin cậy, liêm chính và tự kỷ luật
Cổ phần LONGi tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức kinh doanh như tính trung thực, uy tín, chính trực và kỷ luật tự giác, tuân thủ "Chuẩn mực hành vi LONGi". Công ty tuân thủ pháp luật hiện hành liên quan đến nghiệp vụ, thiết lập quy trình khiếu nại hiệu quả để đảm bảo sự bình đẳng cho tất cả mọi người, tuân thủ nguyên tắc trung thực tin cậy, nghiêm cấm tham nhũng hối lộ, chặn đứng giao dịch nội gián, tránh xung đột giữa lợi ích thương mại và lợi ích cá nhân nhân viên, tôn trọng các quyền con người cơ bản của mọi nhân viên, chịu trách nhiệm về sức khỏe và sự an toàn của nhân viên cũng như bảo vệ môi trường, bảo vệ thông tin cơ mật và quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo hoạt động tài chính, thương mại quốc tế và cạnh tranh hợp pháp.
Chương trình nhỏ
Hình ảnh Khác
Wechat chính thức
Hình ảnh Khác
Hộp thư khiếu nại
Biểu tượng
audit@longi.com
Toàn thể nhân viên LONGi cũng tuân thủ đạo đức kinh doanh, đảm bảo hoạt động của công ty luôn trong sạch và hiệu quả. Trong bối cảnh nhiều thách thức và thay đổi phức tạp, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng và đối tác, cùng tạo lập và chia sẻ các giá trị lâu dài tốt đẹp hơn mà năng lượng sạch mang lại.