Hình ảnh Khác

LONGi và phát triển bền vững

Trở thành công ty công nghệ năng lượng mặt trời có giá trị nhất thế giới, tận dụng tốt ánh sáng mặt trời và tạo ra một thế giới năng lượng xanh

Các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) đã làm rõ tầm nhìn toàn cầu và các vấn đề ưu tiên cho năm 2030, tạo ra các cơ hội chưa từng có nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững toàn cầu. LONGi hoàn toàn ủng hộ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, tăng cường sáng tạo đổi mới công nghệ, tích hợp SDGs với chuỗi giá trị nghiệp vụ, nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đối với Công ty, bằng hành động thực tế chứng tỏ khí phách của một doanh nghiệp dẫn đầu ngành quang điện với tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng gánh vác .

Công tác phát triển bền vững của Công ty do Chủ tịch HĐQT lãnh đạo, với mục tiêu thúc đẩy các Mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc (SDGs), thành lập Ban phát triển bền vững trong cấp quản lý, dưới sự dẫn dắt chủ trì của bộ phận quản lý thương hiệu tập đoàn, xây dựng phương châm chính sách phát triển bền vững cho Công ty, không ngừng hoàn thiện khung quản lý phát triển bền vững, tích hợp nội dung phát triển bền vững vào các quy trình nghiệp vụ, nâng cao toàn diện công tác xây dựng hệ thống hóa phát triển bền vững của Công ty.