โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเลี้ยงสัตว์

ตั้งชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการสร้างฟาร์ม ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุใหม่ และอุปกรณ์ขั้นสูงที่ทันสมัย เพื่อนำการเลี้ยงสัตว์เชิงนิเวศไปผสานกับโหมดเทคโนโลยีการเกษตรแบบหมุนเวียน พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาด้วย ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคที่แข็งแกร่งเพื่อพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงสัตว์สู่ความยั่งยืน