โซลูชันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

การใช้พลังงานอาทิตย์สำหรับการเกษตร

อาศัยโซลูชันพลังงานสีเขียวชั้นนำของโลก นำพลังงานแสงอาทิตย์มาผสมผสานกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงปลา บนที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท

  • พลังงานอาทิตย์เพื่อการเกษตร
  • พลังงานอาทิตย์เพื่อการป่าไม้
  • พลังงานอาทิตย์เพื่อการเลี้ยงสัตว์
  • พลังงานอาทิตย์เพื่อการเลี้ยงปลา
隆基农光互补一体化方案

พลังงานอาทิตย์เพื่อการเกษตร

นำการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มารวมกับภาคการเกษตร เพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการเกษตร เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพให้สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน พัฒนาและใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่

เรียนรู้เพิ่มเติม
林光互补一体化方案

พลังงานอาทิตย์เพื่อการป่าไม้

นำการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาผสานกับการปลูกป่าในพื้นที่ขนาดใหญ่ ให้เหมาะสมกับลักษณะสภาพภูมิประเทศต่างๆ ช่วยปรับปรุงสภาพธรณีวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประโยชน์การใช้ที่ดินแบบครอบคลุมอย่างเห็นได้ชัดเจน

เรียนรู้เพิ่มเติม

พลังงานอาทิตย์เพื่อการเลี้ยงสัตว์

ตั้งชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการสร้างฟาร์ม ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุใหม่ และอุปกรณ์ขั้นสูงที่ทันสมัย เพื่อนำการเลี้ยงสัตว์เชิงนิเวศไปผสานกับโหมดเทคโนโลยีการเกษตรแบบหมุนเวียน พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาด้วย ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคที่แข็งแกร่งเพื่อพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงสัตว์สู่ความยั่งยืน

เรียนรู้เพิ่มเติม

พลังงานอาทิตย์เพื่อการเลี้ยงปลา

เมื่อนำชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาผสานกับธุรกิจการเลี้ยงปลา แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกจัดวางไว้เหนือผิวน้ำของบ่อเลี้ยงปลา ขณะที่ปลายและกุ้งยังคงเลี้ยงในน้ำด่านล้าง แผงเซลล์แสงอาทิตย์เหล่านี้จะให้การปกป้องที่ดีแก่สัตว์น้ำ

เรียนรู้เพิ่มเติม
隆基农光互补一体化方案

พลังงานอาทิตย์เพื่อการเกษตร

นำการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มารวมกับภาคการเกษตร เพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการเกษตร เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพให้สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน พัฒนาและใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่

เรียนรู้เพิ่มเติม
林光互补一体化方案

พลังงานอาทิตย์เพื่อการป่าไม้

นำการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาผสานกับการปลูกป่าในพื้นที่ขนาดใหญ่ ให้เหมาะสมกับลักษณะสภาพภูมิประเทศต่างๆ ช่วยปรับปรุงสภาพธรณีวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประโยชน์การใช้ที่ดินแบบครอบคลุมอย่างเห็นได้ชัดเจน

เรียนรู้เพิ่มเติม

พลังงานอาทิตย์เพื่อการเลี้ยงสัตว์

ตั้งชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างการสร้างฟาร์ม ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุใหม่ และอุปกรณ์ขั้นสูงที่ทันสมัย เพื่อนำการเลี้ยงสัตว์เชิงนิเวศไปผสานกับโหมดเทคโนโลยีการเกษตรแบบหมุนเวียน พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาด้วย ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคที่แข็งแกร่งเพื่อพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงสัตว์สู่ความยั่งยืน

เรียนรู้เพิ่มเติม

พลังงานอาทิตย์เพื่อการเลี้ยงปลา

เมื่อนำชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาผสานกับธุรกิจการเลี้ยงปลา แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกจัดวางไว้เหนือผิวน้ำของบ่อเลี้ยงปลา ขณะที่ปลายและกุ้งยังคงเลี้ยงในน้ำด่านล้าง แผงเซลล์แสงอาทิตย์เหล่านี้จะให้การปกป้องที่ดีแก่สัตว์น้ำ

เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณค่าหลัก

ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างครอบคลุม สร้างประโยชน์ร่วมกันจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการดำเนินการเกษตร การป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงปลา

隆基农林牧渔光伏解决方案价值 - 一站式服务

บริการแบบครบวงจร

มีการจัดการตลอดวงจรชีวิตกับโซลูชัน การออกแบบ การก่อสร้าง การเดินระบบและการซ่อมแซม เพื่อเพิ่มผลประโยชน์โดยรวมของโครงการ

ไอคอน

การจัดการการเดินระบบและซ่อมบำรุงที่ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิต

การเดินระบบและซ่อมบำรุงที่ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตช่วยสร้างประโยชน์แก่ลูกค้า

隆基农林牧渔光伏解决方案价值 - 社会经济双效益

สร้างประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน

ลดต้นทุนไฟฟ้า ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาเชิงบูรณาการ
LONGi จะให้ความสำคับการงานบูรณาการระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์กับอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพิ่มกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ และสร้างประโยชน์แก่อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพของกรณี